avskiljare

Kvalitet och miljö

 Vi är certifierade enligt FR 2000. Det innebär att vi har upprättat ett verksamhetsledningssystem efter kravstandarden FR2000. Det systemet utgår från ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SS62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Verksamhetspolicy

I vår verksamhet är kvalitet en framgångsfaktor för fortsatt utveckling i branschen. Detta ställer höga krav på oss som professionella utförare.

Vad är då kvalitet hos Wennergrens Hiss?

* Kundbelåtenhet – att leverera det som utlovats

* Kompetens – att våra medarbetare förses med uppdaterad kunskap och känner sig säkra på sin sak

* Bemötande – att alla på Wennergrens Hiss har förståelse för kundens/brukarens behov och visar god samarbetsvilja

Wennergrens Hiss involverar även miljötänk i sin verksamhet. Vi ska alltid ansvara för bortforsling av överblivet material samt se till att det tas om hand på rätt sätt och enligt de föreskrifter som finns. Vår verksamhet kräver också tillgång till servicebilar, detta är vi väl medvetna om har en stor miljöpåverkan. I takt som vi byter ut våra bilar väljer vi det som i tiden är bäst för miljön utifrån vårt behov.

Organisationen växer sig sakta men säkert större. Det gör att kravet på god arbetsmiljö stiger därefter. På vår fasta arbetsplats strävar vi efter att årligen genomföra skyddsrond i form av brandskydd och översyn av lokaler och arbetsplats. Ute på fältet krävs arbete under ansvar för sitt eget tjänsteutförande. Under projekteringsjobb krävs utsedd arbetsmiljöansvarig (BAS-U) som har till uppgift att se till alla utföranden går rätt till.


FR2000


grafik